Food-Print Utrecht Region

Partners

BeBright

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

Voor meer informatie, bekijk de website of neem contact op met Irene Mommers, info@diagnosevoedingengezondheid.nl.

EBU Economic Board Utrecht Region

Economic Board Utrecht is het topnetwerk van de meest vooraanstaande leiders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Utrecht. Het is onze ambitie de meest gezonde regio van de wereld te worden. Dat bereiken we door samen te werken met andere regio’s in Nederland en wereldwijd. Utrecht, het kloppend hart van een gezonde samenleving met gezonde mensen in een gezonde leefomgeving.

Voor meer informatie, zie de website of neem contact op met Michiel Dijkman, michiel.dijkman@economicboardutrecht.nl.

Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht werkt samen met ondernemende Utrechters en Utrechtse organisaties aan een gezonde en duurzame voedselomgeving in stad en regio. De omgeving bepaalt voor een groot gedeelte de voedselkeuzes die mensen maken. Hoe kunnen we de omgeving zo inrichten dat deze Utrechters helpt bij een gezondere en duurzamere keus? We focussen op:

– voedsel en ruimtelijk beleid, denk aan advisering bij ruimtelijke planvorming of gezonde sportkantines.
– voedsel en zelf het goede voorbeeld geven, denk aan gezonde en duurzame catering in onze kantoren en gezond en duurzaam voedselaanbod in publieke gebouwen. Op Utrechtse basisscholen wordt ingezet om een gezonde leefstijl te stimuleren op vier verschillende elementen (gezonde schoollunch, beweging, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie).
– voedsel en economie, denk aan het steunen van voedselinnovaties en aan samenwerking met horeca en detailhandel om te komen tot gezonder en duurzamer aanbod.

Voor meer informatie, neem contact op met Jacintha Merts, voedsel@utrecht.nl

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht werkt samen met de gebiedspartners aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Alleen zo kan het Utrechts landelijk gebied aantrekkelijk zijn en blijven om in te wonen, te werken, voedsel te produceren en te recreëren. De landbouwsector in de provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen die verder gaan dan het produceren van gezond en duurzaam voedsel alleen. De provincie zet in op het versterken van de verbinding tussen het stedelijk en landelijk gebied, en tussen producent en consument. Inwoners zijn betrokken bij het boerenbedrijfsleven, bewust van de herkomst van voedsel, weten de agrariër te vinden en kunnen bewust duurzaam en gezond voedsel inkopen.

Om dit te bereiken zetten wij met onze Voedselagenda onder andere in op het verkorten van de voedselketens in en rondom de provincie. Initiatieven gericht op boerderijeducatie en bewustwording over voedsel worden ondersteund, zoals Boerderij in de Kijker. We nemen deel aan verschillende netwerken voor het delen van kennis en ervaringen of het bundelen van krachten. Tenslotte streven we naar een zo groot mogelijk aanbod van duurzame, lokale en gezonde producten op het provinciehuis.

Voor meer informatie, zie de website of neem contact op met Margriet van Vianen, Margriet.van.Vianen@provincie-utrecht.nl

Rabobank Midden Nederland

De Rabobank wil bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereld, door het economische succes van klanten te faciliteren en de vitaliteit van de gemeenschappen waarin klanten actief zijn te verbeteren. De rol van de Rabobank binnen het wereldvoedselvraagstuk richt zich op toegang tot financiering, toegang tot kennis en toegang tot netwerken.

  • Toegang tot kennis: Food en Agri specialisten vanuit Rabobank Nederland, kennis lokale markt en ondernemerschap.
  • Toegang netwerk: Lokaal netwerk (evt. ook landelijk via andere lokale Rabobanken en internationaal via Rabobank Nederland)
  • Toegang tot financiering: Financieel regiseurschap; naast bancaire financieringsmogelijkheden ook alternatieven (zoals Stimulerings Fonds, Rabo Frontier Ventures en crowd funding).

Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met Michiel Klompenhouwer, michiel.klompenhouwer@rabobank.nl of Marcel Wijnen, marcel.wijnen@rabobank.nl

ROM Utrecht Region

ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische
vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Als maatschappelijke investeerder richt ROM Utrecht Region zich op op start-ups, scale-ups
en het innovatieve MKB. Concreet betekent dit dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische
ondersteuningsvragen tot ROM Utrecht Region kan richten.

Voor meer informatie, zie de website of neem contact op met Jelle van der Weijde, jelle.vanderweijde@romutrechtregion.nl

Universiteit Utrecht

Met het Future Food Utrecht programma biedt de Universiteit Utrecht een platform waar wetenschappers en externe stakeholders d.m.v. uniek transdisciplinair onderzoek en onderwijs bijdragen aan de voedseltransitie, voor een gezonde, duurzame en eerlijke samenleving. De Future Food Utrecht Hub geeft toegang tot:

  • wetenschappelijke kennis en onderwijs over diverse onderdelen van het voedselsysteem (o.a. voedselzekerheid, voedselveiligheid, voeding & gezondheid, gedrag, cultuur en beleid);
  • start up begeleiding via UtrechtInc;
  • uitgebreid nationaal en internationaal netwerk;
  • mogelijkheden voor public private partnership.

Meer informatie is te vinden op de website of neem contact op met Future Food Utrecht, Simone Pekelsma, s.a.pekelsma@uu.nl of René Kwant r.a.kwant@uu.nl.