Food-Print Utrecht Region

Partners

BeBright

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

Voor meer informatie, bekijk de website of neem contact op met Irene Mommers, info@diagnosevoedingengezondheid.nl.

 

ROM Utrecht Region

ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische
vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Als maatschappelijke investeerder richt ROM Utrecht Region zich op op start-ups, scale-ups
en het innovatieve MKB. Concreet betekent dit dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische
ondersteuningsvragen tot ROM Utrecht Region kan richten.

Voor meer informatie, zie de websiteof neem contact op met Jelle van der Weijde, jelle.vanderweijde@romutrechtregion.nl .

Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht werkt samen met ondernemende Utrechters en Utrechtse organisaties aan een gezonde en duurzame voedselomgeving in stad en regio. De omgeving bepaalt voor een groot gedeelte de voedselkeuzes die mensen maken. Hoe kunnen we de omgeving zo inrichten dat deze Utrechters helpt bij een gezondere en duurzamere keus? We focussen op:

– voedsel en ruimtelijk beleid, denk aan advisering bij ruimtelijke planvorming of gezonde sportkantines
– voedsel en zelf het goede voorbeeld geven, denk aan gezonde en duurzame catering in onze kantoren en gezond en duurzaam voedselaanbod in publieke gebouwen
– voedsel en economie, denk aan het steunen van voedselinnovaties en aan samenwerking met horeca en detailhandel om te komen tot gezonder en duurzamer aanbod.

Voor meer informatie, neem contact op met Jacintha Merts, voedsel@utrecht.nl

Provincie Utrecht

De landbouwsector in de provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen die verder gaan dan het produceren van gezond en duurzaam voedsel: een transitie is nodig naar een maatschappelijk gewaardeerde en vitale landbouwsector. Het versterken van de verbinding tussen het stedelijk en landelijk gebied is een essentieel onderdeel van deze transitie. De provincie werkt toe naar een voorbeeldpositie van de Utrechtse landbouwsector met betrekking tot een zichtbaar krachtige relatie tussen producent en consument. Inwoners zijn betrokken bij het boerenbedrijfsleven, bewust van de herkomst van voedsel en weten de agrariër te vinden.

Om dit te bereiken zetten wij onder andere in op het verkorten van de voedselketens in en rondom de provincie. Via het LEADER programma ondersteunen wij initiatieven gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. We nemen deel aan verschillende netwerken voor het delen van kennis en ervaringen of het bundelen van krachten. Tenslotte streven we naar een zo groot mogelijk aanbod van duurzame korte keten producten in het provinciehuis.

Voor meer informatie, zie de website of neem contact op met Margriet van Vianen, Margriet.van.Vianen@provincie-utrecht.nl

Rabobank Utrecht

De Rabobank wil bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereld, door het economische succes van klanten te faciliteren en de vitaliteit van de gemeenschappen waarin klanten actief zijn te verbeteren. De rol van de Rabobank binnen het wereldvoedselvraagstuk richt zich op toegang tot financiering, toegang tot kennis en toegang tot netwerken.

  • Toegang tot kennis: Food en Agri specialisten vanuit Rabobank Nederland, kennis lokale markt en ondernemerschap.
  • Toegang netwerk: Lokaal netwerk (evt. ook landelijk via andere lokale Rabobanken en internationaal via Rabobank Nederland)
  • Toegang tot financiering: Financieel regiseurschap; naast bancaire financieringsmogelijkheden ook alternatieven (zoals Stimulerings Fonds, Rabo Frontier Ventures en crowd funding).

Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met Michiel Klompenhouwer, michiel.klompenhouwer@rabobank.nl of Marcel Wijnen, marcel.wijnen@rabobank.nl

Universiteit Utrecht

Met het Future Food Utrecht programma biedt de Universiteit Utrecht een platform waar wetenschappers en externe stakeholders d.m.v. uniek transdisciplinair onderzoek en onderwijs bijdragen aan de transitie in de voedselketen, voor een gezonde en duurzame samenleving. De Future Food Utrecht Hub geeft toegang tot:

  • wetenschappelijke kennis en onderwijs over diverse onderdelen van de voedselketen (o.a. voedsel zekerheid, voedselveiligheid, voeding & gezondheid, gedrag, cultuur en scenario ontwikkeling);
  • start up begeleiding via UtrechtInc;
  • uitgebreid nationaal en internationaal netwerk;
  • mogelijkheden voor public private partnership.

Meer informatie is te vinden op de website of neem contact op met Future Food Utrecht, Simone Pekelsma, s.a.pekelsma@uu.nl of René Kwant r.a.kwant@uu.nl.